รู้จักวิทยาลัย

ประวัติความเป็นมามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เรียนสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนในภูมิภาคของภาคกลางที่ได้รับการพิจารณาจัดตั้งขึ้นเพื่อรองรับการเจริญเติบโตของภูมิภาคและเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาคของประเทศ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 ที่สนับสนุนให้มีการขยายตัวทางด้านการศึกษาเพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางด้านทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ

เรียนสาธารณสุข  วัตถุประสงค์ที่สำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัยคือ เพื่อสนองความต้องการของชาติในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่เพียบพร้อมด้วยความเป็นเลิศทางวิชาการ มีทักษะขั้นสูงในการประกอบอาชีพและกอปรด้วยจริยธรรม

เรียนสาธารณสุข  นับตั้งแต่เปิดดำเนินการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ คือ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการแก่สังคม
4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เรียนสาธารณสุข  นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีพัฒนาการและขยายตัวอย่างรวดเร็ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นได้เปิดดำเนินการสอนในระดับปริญญาตรี

เรียนสาธารณสุข  10 คณะวิชาได้แก่ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย คณะบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจ คณะนิติศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี โดยเปิดสอนรวมทั้งสิ้น 16 สาขาวิชา คือ
1. ทันตแพทยศาสตร์
2. สัตวแพทยศาสตร์
3. เทคนิคการแพทย์
4. พยาบาลศาสตร์
5. แพทย์แผนไทยประยุกต์
6. อาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
7. สาธารณสุขศาสตร์
8. นิติศาสตร์
9. รัฐประศาสนศาสตร์
10. การบัญชี
11. การตลาด
12. การจัดการทั่วไป
13. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
14. อุตสาหกรรมการบริการ
15. วิศวกรรมโยธา
16. วิศวกรรมไฟฟ้า

เรียนสาธารณสุข  และเปิดดำเนินการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา ดังนี้

ปริญญาโท


1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (MPA) 3. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (MEd) 4. หลักสูตรการบริหารสาธารณสุขมหาบัณฑิต (MPH) 5. หลักสูตรกฎหมายมหาชนมหาบัณฑิต (LLM)

ปริญญาเอก


1. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

ทำไมผู้เรียนจึงเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


หลักสูตร


เรียนสาธารณสุข  ทุกหลักสูตรการศึกษา ได้รับการอนุมัติโดยสภามหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2548

เรียนสาธารณสุข  การรับรองหลักสูตร โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ,สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ) สภาวิชาชีพบัญชี , สมาคมภาษีอากร, เนติบัณฑิตยสภา, สภาวิศวกร, สภาการพยาบาลและองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

เรียนสาธารณสุข  ตรงกับความต้องการของผู้เรียน ไม่ถูกจำกัดในเรื่องของการเดินทางและเวลาในการเรียน ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีนิสิตกำลังศึกษาในหลักสูตรของมหาวิทยาลัยผ่านระบบเครือข่ายมากกว่า 3,000 คน

การเรียนการสอน


เรียนสาธารณสุข  ไม่จำกัดเวลาและสถานที่ เปิดโอกาสให้กับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนในเวลาปกติ เนื่องจากมีข้อจำกัดเรื่องเวลาและสถานที่

เรียนสาธารณสุข  แผนการศึกษาชัดเจน ช่วยให้ผู้เรียน เรียนอย่างมีเป้าหมาย สามารถวางแผน กำหนดระยะเวลาในการศึกษาและสำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง

เรียนสาธารณสุข  เรียนแบบโมดูล ในปีการศึกษาหนึ่ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติและ 1 ถาคฤดูร้อน โดยภาคการศึกษาปกติจะแบ่งเป็น 2 ช่วงและภาคฤดูร้อน 1 ช่วง รวม 5 ช่วง ต่อปีการศึกษา ซึ่งแต่ละช่วง (Session) ใช้เวลาเรียน 2 เดือน และสามารถสมัครเข้าเรียนได้ตลอดปี