ความเป็นมาของวิทยาลัย

ความเป็นมาของวิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่าย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น


เรียนสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยเวสเทิร์นในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิมชื่อมหาวิทยาลัยณิวัฒนาได้รับการสถาปณาขึ้นในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าสถาปนาพระอิสริยศักดิ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากลัยาณิวัฒนา เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2538 วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นผู้นำการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาถึงจุดสูงสุดโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบันมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนสะดวกสบาย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้และศึกษาด้วยตนเองผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ซึ่งสามารถเข้าเรียนโดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

เรียนสาธารณสุข  มหาวิทยาลัยได้จัดอาจารย์ผู้สอนออนไลน์เพื่อให้นิสิตสามารถทั้งปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างอาจารย์ผู้สอน-นิสิต, นิสิต-นิสิต โดยมีอาจารย์ผู้สอนเป็นแกนกลาง และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อสนับสนุนและให้คำปรึกษา ดูแลการเรียนของนิสิตเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนตามแผนการเรียนและการสำเร็จการศึกษาในเวลาที่เหมาะสม

เรียนสาธารณสุข  ผู้เรียนสามารถศึกษา ค้นคว้าเพิ่มเติม หาความรู้ ประกอบการเรียนจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย / ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์(Electronic Library) ซึงมีตำราอิเล็กทรอนิกส์ วารสารอิเล็กทรอนิกส์ บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ออนไลน์ และฐานข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ ได้