วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบ

เรียนสาธารณสุข  วิทยาลัยการศึกษาผ่านระบบ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยในหลักสูตรต่าง ๆ เป็น 2 รูปแบบ ได้แก่

เรียนสาธารณสุข  *แบบที่ 1 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย (WTU-CyberU) เป็นหลักสูตรที่อำนวยความสะดวกให้ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้จากทุกหนทุกแห่งตลอดเวลาโดยนิสิตต้องเข้าเรียนในบทเรียนออนไลน์ (Classes by Demand) ผ่านระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัย (Anywhere-Anytime) ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จากคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK) หรือไอโฟน (IPhone)

เรียนสาธารณสุข  **แบบที่ 2 หลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนหลักในระบบห้องเรียน (WTU-Broadcast) เป็นหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในห้องเรียน โดยมหาวิทยาลัยมีระบบสนับสนุนการเรียนการสอนโดยการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนในห้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต นิสิตสามารถเข้าเรียนจากที่บ้านที่ทำงาน โดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (NOTEBOOK) หรือไอโฟน (IPhone) และโดยไม่จำเป็นต้องมานั่งเรียนในห้องเรียน ซึ่งนิสิตสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการบรรยายได้ก่อนล่วงหน้า