หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy Program

  ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บัญชีบัณฑิต
ชื่อย่อ บช.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Accountancy
ชื่อย่อ B.Acc.

   หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

เมื่อสําเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้ทําบัญชีรับอนุญาต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีองค์กร และ พนักงานบัญชี พนักงานบริษัท หรือประกอบธุรกิจส่วนตัว ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 84
2.1 กลุ่มวิชาแกน 33
2.2 กลุ่มวิชาเอก 36
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท 15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6
รวม ไม่น้อยกว่า 120 120


  หมวดวิชาศึกษา
   หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3
EN2004 ภาษาอังกฤษ 4
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
SC1001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 33 หน่วยกิต
AC1101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
BU2101 การภาษีอากร
CO1101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
EC2101 หลักเศรษฐศาสตร์
FI2101 การเงินธุรกิจ
LA2101 กฎหมายธุรกิจ
MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MK2101 หลักการตลาด
ST3101 สถิติธุรกิจ
BU3102 การวิจัยธุรกิจ
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 36 หน่วยกิต
AC2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
AC2204 การบัญชีขั้นกลาง 2
AC3205 การบัญชีขั้นสูง 1
AC3206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC3207 การบัญชีภาษีอากร
AC3208 การบัญชีต้นทุน
AC4209 การจัดการต้นทุน
AC4210 การสอบบัญชี
AC4211 การบัญชีขั้นสูง 2
AC4212 สัมมนาการสอบบัญชี
FI3202 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
AC4213 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
AC3301 ทฤษฎีการบัญชี
AC3302 การบัญชีระหว่างประเทศ
AC3303 การวางแผนและควบคุมกำไร
AC3304 การบัญชีเฉพาะกิจการ
AC4305 การสัมมนาการบัญชีการเงิน
AC4306 การสัมมนาการบัญชีเพื่อการจัดการ
AC4307 การบัญชีสถาบันการเงิน
AC4308 การบัญชีธุรกิจสถานพยาบาล
AC4309 การวางแผนภาษีอากร
BUS4320 สหกิจศึกษา


2.3 หมวดวิชาโท เลือกเรียน 15 หน่วยกิต

ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งเพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี

ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 หน่วยกิต

  ประมาณการค่าใช้จ่าย