หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Business Computer

  ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ชื่อย่อ บธ.บ. (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Business Computer)
ชื่อย่อ B.B.A (Business Computer)

   หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาการบัญชีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ด้านธุรกิจและด้านอุตสาหกรรม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพเพียงพอ ที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาการบัญชี และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 84
2.1 กลุ่มวิชาแกน 33
2.2 กลุ่มวิชาเอก 36
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท 15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6
รวม ไม่น้อยกว่า 120 120


  หมวดวิชาศึกษา
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3
EN2004 ภาษาอังกฤษ 4
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
SC1001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 39 หน่วยกิต
AC1101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
AC2102 การบัญชีเพื่อการจัดการ
BU2101 การภาษีอากร
CO1101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
EC2101 หลักเศรษฐศาสตร์
FI2101 การเงินธุรกิจ
LA2101 กฎหมายธุรกิจ
MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
MG4102 การจัดการการปฏิบัติการ
MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์
MK2101 หลักการตลาด
ST3101 สถิติธุรกิจ
BU3102 การวิจัยธุรกิจ
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต
CO2201 ระบบคอมพิวเตอร์
CO2202 หลักการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์
CO2203 โครงสร้างข้อมูล
CO2204 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ
CO3205 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
CO3206 ระบบฐานข้อมูล
CO3207 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
CO3208 กระบวนการธุรกิจเชิงอิเล็กทรอนิกส์
CO4209 สัมมนาทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
CO4210 โครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
CO3301 เทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอทางธุรกิจ
CO3302 การเขียนโปรแกรมประยุกต์และระบบฐานข้อมูลทางธุรกิจ
CO3303 พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
CO3304 การเขียนโปรแกรมภาษาวิชวลเบสิค
CO3305 แผนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
CO3306 โปรแกรมประยุกต์ทางธุรกิจ
CO3307 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต
CO4308 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ
CO4309 เหมืองข้อมูลสำหรับธุรกิจ
CO4310 ระบบสำนักงานอัตโนมัติ
CO4311 การจำลองแบบทางธุรกิจ
CO4312 การพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจบนสื่ออิเล็กทรอนิกส์เคลื่อนที่
CO4313 ระบบการจัดการลูกค้าเชิงสัมพันธ์
CO4314 การจัดการโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
CO4315 การตรวจสอบระบบงานคอมพิวเตอร์
CO4316 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล
CO4317 การเขียนโปรแกรมภาษาซี
CO4318 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางธุรกิจ
CO4319 การเขียนโปรแกรมทางธุรกิจด้วยแนวคิดเชิงวัตถุ
BU4320 สหกิจศึกษา


หมวดวิชาโท

(ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต)
ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบจำนวน 15 หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 หน่วยกิต

  ประมาณการค่าใช้จ่าย