หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program

  ชื่อปริญญาบัตร
ภาษาไทย บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration
ชื่อย่อ M.B.A


  โครงสร้างหลักสูตร

โครงสร้างและองค์ประกอบของหลักสูตร


1) แผน ก แบบ ก 2 ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
หมวดเสริมพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก - หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต

2) แผน ข ศึกษารายวิชาและทำสารนิพนธ์
หมวดเสริมพิ้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)
หมวดวิชาเฉพาะ 24 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือก 6 หน่วยกิต
การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต
รวมหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36 หน่วยกิต


  หมวดวิชาศึกษา
  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบัญชีและการเงิน
หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
BA5001 พื้นฐานด้านการบริหารธุรกิจ N/C
BA5002 ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ N/C
หมวดวิชาบังคับ
BA6101 ระเบียบวิธีวิจัย 3 (2-4-6)
BA6102 ทฤษฎีองค์การและการจัดการ 3 (3-0-6)
BA6103 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
BA6104 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 3 (3-0-6)
BA6105 การบริหารการตลาด 3 (3-0-6)
BA6106 ธุรกิจระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
BA6107 การบริหารการเงินและการบัญชี 3 (3-0-6)
BA6108 การบริหารเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
หมวดวิชาเอกเลือก
1.กลุ่มวิชาการตลาดและการจัดการ
BA6201 การบริหารการผลิต 3 (3-0-6)
BA6202 พฤติกรรมผู้บริโภค 3 (3-0-6)
BA6203 การตลาดระหว่างประเทศ 3 (3-0-6)
BA6204 การส่งเสริมการตลาด 3 (3-0-6)
BA6205 สัมมนาการตลาด 3 (3-0-6)
BA6206 การพัฒนาองค์การ 3 (3-0-6)
BA6207 การออกแบบองค์การ 3 (3-0-6)
BA6208 การฝึกอบรมและการพัฒนา 3 (3-0-6)
BA6209 สัมมนาทางการบริหารองค์การและทรัพยากรมนุษย์ 3 (3-0-6)
BA6210 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6)
BA6211 การวิจัยและการจัดการการตลาดยุคใหม่ 3 (3-0-6)
BA6212 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคยุคใหม่ 3 (3-0-6)
BA6213 การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ 3 (3-0-6)
BA6214 กลยุทธ์ธุรกิจ SMES 3 (3-0-6)
BA6215 องค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6)
BA6216 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 3 (3-0-6)
BA6217 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 3 (3-0-6)
2.กลุ่มวิชาบัญชีและการเงิน
BA6218 การเงินระหว่างประเทศและตลาดการเงิน 3 (3-0-6)
BA6219 การวิเคราะห์งบประมาณการลงทุน 3 (3-0-6)
BA6220 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน 3 (3-0-6)
BA6221 สัมมนาทางการเงิน 3 (3-0-6)
BA6222 การบัญชีระหว่างประเทศและภาษีอากร 3 (3-0-6)
BA6223 การตรวจสอบภายใน 3 (3-0-6)
BA6224 การสอบบัญชี 3 (3-0-6)
BA6225 สัมมนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 3 (3-0-6)
BA6226 การจัดการการเงินสำหรับ SMEs 3 (3-0-6)
BA6227 กลยุทธ์การบริหารการเงินสำหรับผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
BA6228 สัมมนาธุรกิจ SMEs 3 (3-0-6)
BA6229 หลักการการลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์ 3 (3-0-6)
BA6230 องค์ความรู้ใหม่ทางการบริหารธุรกิจ 3 (3-0-6)
BA6231 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 3 (3-0-6)
BA6232 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 2 3 (3-0-6)
วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์
1) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ก แบบ ก 2 ทำวิทยานิพนธ์
PA7501 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
2) สำหรับผู้ที่เลือกเรียนแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์
PA7502 การศึกษาค้นคว้าแบบอิสระและสารนิพนธ์ 6 หน่วยกิต


  ประมาณการค่าใช้จ่าย


   คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

-สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้ายของหลักสูตรระดับปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน กพ.ให้การรับรอง หรือ

-เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานภายหลังจากที่ได้ศึกษาขั้นบัณฑิตหรือเทียบเท่ามาแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ปี

-ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้เข้าศึกษาต่อได้เป็นพิเศษเฉพาะรายและ

-มีคุณสมบัติอื่นๆตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

  ความสำคัญของหลักสูตร

นับแต่บัณฑิตวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาต่างๆ ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2543 บัณฑิตวิทยาลัยได้ผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมจำนวนมาก ตามปรัชญาการศึกษาที่ว่า “มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้วยพลังความคิด” ของมหาวิทยาลัย ซึ่งบัณฑิตวิทยาลัยจะยึดเป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป

ระยะเวลาและกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมในด้านความคิด วิชาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาเจริญรุกหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งและรวดเร็ว ความจำเป็นในการสร้างองค์ความรู้และการเรียนรู้ใหม่ๆ เพื่อก้าวให้ทันและก้าวล้ำกับพัฒนาการของสังคมให้เกิดวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สร้างสรรค์สังคมที่สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาและจิตสำนึกแห่งจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่ดีงาม

   ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

พัฒนานิสิตมหาบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเชิงวิขาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่มีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ต่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีภาวะผู้นำ

   วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและคุณลักษณะดังนี้

1) มีความรู้ความสามารถและทักษะเชิงวิชาการในระดับสูงและเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาวิชา รวมทั้งสามารถนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการปฎิบัติงาน

2) มีความรู้ความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยกระบวนการวิจัยและประยุกต์ใช้ในสาขาวิชาเพื่อการพัฒนา ปรับปรุง และแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3) สามารถศึกษาค้นคว้าวิจัย และนำผลการวิจัยใช้เพื่อพัฒนางาน

4) สร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ

5) ติดต่อสื่อสารทั้งการพูดและการเขียน ด้วยภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ

6) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

7) แสดงออกซึ่งภาวะผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์โดยเฉพาะในเชิงวิชาการ และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่ดีมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล

8) มีความรู้ความสามารถและทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง

9) คิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสามารถแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และเป็นอิสระในการจัดการและแก้ไขปัญหาทั้งที่คาดการณ์ได้และคาดการณ์ไม่ได้ด้วยดุลยพินิจที่เหมาะสม

10) มีความสนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการศึกษาค้นคว้า วิจัย และนำผลการวิจัยมาประยุกต์ใช้ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาตนเอง พัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต

11) มีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนให้ผู้อื่นรู้จักประยุกต์ใช้ดุลยพินิจเพื่อการจัดการปัญหาได้อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมที่เหมาะสม

12) ส่งเสริมและดำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมที่ดีงาม และสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย ตลอดจนเคารพในกติกาและรับผิดชอบต่อหน้าที่ในสังคม

   อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษา บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นผู้บริหารงานในสถานประกอบการหรือหน่วยงานในองค์การธุรกิจ ผู้ประกอบการธุรกิจหรือที่ปรึกษาด้านธุรกิจในสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ การบริหารการเงิน การบัญชีเพื่อการบริหาร การบริหารการตลาด อุตสาหกรรมบริการ การบริหารการตลาดแบบขายตรงและการบริหารการประกันภัย รวมทั้งสามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการ อาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยและนักวิจัยในสาขานั้นๆหรือประกอบอาชีพอิสระ