หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration Program in Hospitality Industry

  ชื่อปริญญา
ภาษาไทย บริหารธุรกิจบัณฑิต (อุตสาหกรรมการบริการ)
ชื่อย่อ บธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริการ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Business Administration (Hospitality Industry)
ชื่อย่อ B.B.A.(Hospitality Industry)


   หลักการและเหตุผล

1. เพื่อผลิตบัณฑิตในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในสาขาที่ตนได้ศึกษามาเป็นอย่างดี รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรมและจริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารให้มีคุณภาพ เพื่อสนองต่อความต้องการขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งทาด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านธุรกิจ และด้านอุตสาหกรรม และด้านธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

2. เพื่อให้บัณฑิตมีพื้นฐานความเข้าใจและศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับภาระความรับผิดชอบและสามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในอนาคต รวมถึงมีพื้นฐานความรู้เพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูงทั้งภายในและต่างประเทศ

3. เพื่อให้บัณฑิตมีความรอบรู้ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ และมีจรรยาบรรณในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาประเทศ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

เมื่อสำเร็จการศึกษาบัณฑิตสามารถประกอบอาชีพเป็นพนักงานบริษัท พนักงานบริษัทเอกชน ผู้บริหารบริษัท ผู้จัดการฝ่ายต่าง ๆ เป็นผู้ประกอบการขององค์กรภายในและภายนอกประเทศ

  คุณสมบัติผู้สมัครระดับปริญญาตรี

1.สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการหรือ เทียบเท่า หรือ

2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า หรือเป็นผู้ที่กำลังศึกษาหรือเคยศึกษาขั้นปริญญา ตรีจาก สถาบันอุดมศึกษาทั้ง ในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ

3. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากสถาบันอุดมศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง

4. กรณีที่ใช้วุฒิการศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ ให้เทียบวุฒิการศึกษา ให้ดำเนินการขอใบเทียบระดับความรู้ที่กระทรวงศึกษาธิการก่อนสมัคร

5. ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคที่เบียดเบียนอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

6. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือถูกไล่ออกจากสถาบันการศึกษาใดมาก่อน

7. เป็นผู้มีภูมิลำเนาที่ทางสถาบันสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา

8. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

  โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 96
2.1 กลุ่มวิชาแกน 51
2.2 กลุ่มวิชาเอก 45
2.3 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30
2.4 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท 15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6
รวม ไม่น้อยกว่า 120 132


  หมวดวิชาศึกษา
  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการ
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
(เลือกเรียนกลุ่มสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จำนวน 9 หน่วยกิต)
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์
SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
1.3 กลุ่มวิชาภาษา เลือกเรียนจำนวน 15 หน่วยกิต
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3
EN2004 ภาษาอังกฤษ 4
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ จำนวน 6 หน่วยกิต
MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
SC1001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
2. หมวดวิชาเฉพาะ
2.1 กลุ่มวิชาแกน บังคับเรียนจำนวน 51 หน่วยกิต
HI1101 อุตสาหกรรมการบริการ
HI1102 จิตวิทยาบริการ
HI2103 การพัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมการบริการ
HI3104 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการ 1
HI3105 ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมการบริการ 2
BU2101 การภาษีอากร
CO1101 หลักการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
FI2101 การเงินธุรกิจ
MG1101 การจัดการองค์การและทรัพยากรมนุษย์
MK2101 หลักการตลาด
LA2213 กฎหมายลักษณะประกันภัย
LA3218 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
LA3226 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LA4229 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LA4230 กฎหมายภาษีอากร
PO1101 หลักรัฐศาสตร์
PO1102 รัฐประศาสนศาสตร์เบื้องต้น
PO2106 การปกครองท้องถิ่นไทย
2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 45 หน่วยกิต
2.2.1 กลุ่มวิชาเอกบังคับเรียนจำนวน 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (บังคับเรียน 30 หน่วยกิต)
AC1101 หลักการบัญชีเบื้องต้น
AC2102 การบัญชีเพื่อการจัดการ
EC2101 หลักเศรษฐศาสตร์
LA2101 กฎหมายธุรกิจ
MG4102 การจัดการการปฏิบัติการ
MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์
ST3101 สถิติธุรกิจ
BU3102 การวิจัยธุรกิจ
HI4106 สัมมนาด้านอุตสาหกรรมการบริการ
HI4107 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการบริการ
กลุ่มวิชากฎหมาย (บังคับเรียน 30 หน่วยกิต)
LA1201 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
LA1202 หลักกฎหมายมหาชน
LA2204 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
LA2205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LA2208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
LA2209 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
LA2211 เอกเทศสัญญา 1: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
LA2212 เอกเทศสัญญา 2: ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า
ประนีประนอมยอมความ การพนันและขันต่อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน
LA3219 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
HI4106 สัมมนาด้านอุตสาหกรรมการบริการ
HI4107 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการบริการ
กลุ่มวิชาบริหารงานส่วนท้องถิ่น (บังคับเรียน 30 หน่วยกิต)
PO2103 กฎหมายปกครอง
PO2104 การบริหารงบประมาณและการคลังสาธารณะ
PO2105 การเมืองการปกครองไทย
PO2107 ระเบียบวิธีวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์
PO2108 นโยบายสาธารณะและการวางแผน
PO3109 หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง
EC2101 หลักเศรษฐศาสตร์
MG4103 การจัดการเชิงกลยุทธ์
HI4106 สัมมนาด้านอุตสาหกรรมการบริการ
HI4107 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพอุตสาหกรรมการบริการ
2.2.2 กลุ่มวิชาเอกเลือกในสาขา เลือกเรียน 15 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาบริหารธุรกิจ (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)
MK2202 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา
MK3203 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
MK3204 การจัดการช่องทางการตลาด
MK3205 การจัดการการตลาด
MK3206 พฤติกรรมผู้บริโภค
MK3207 การตลาดระหว่างประเทศ
MK4208 การวิจัยการตลาด
MK4209 การจัดการการขาย
MK4210 กลยุทธ์การตลาด
MK4211 การสัมมนาทางการตลาด
MG2204 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ
MG3205 การวางแผนกำลังคน การสรรหาและการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์
MG3206 การจัดการค่าตอบแทน และสวัสดิการ
MG3207 การออกแบบองค์การ และการออกแบบงาน
MG3208 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
MG3209 ทฤษฎีองค์การ
MG4210 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
MG4211 การจัดทำและการบริหารโครงการ
MG4212 การจัดการสำนักงาน
MG4213 สัมมนาการจัดการ
AC2203 การบัญชีขั้นกลาง 1
AC2204 การบัญชีขั้นกลาง 2
AC3205 การบัญชีขั้นสูง 1
AC3206 ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
AC3207 การบัญชีภาษีอากร
AC3208 การบัญชีต้นทุน
AC4209 การจัดการต้นทุน
AC4210 การสอบบัญชี
AC4211 การบัญชีขั้นสูง 2
AC4212 สัมมนาการสอบบัญชี
FI3202 การวิเคราะห์และการรายงานทางการเงิน
AC4213 การควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน
กลุ่มวิชากฎหมาย (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)
LA1203 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศ
LA2206 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
LA2207 กฎหมายลักษณะหนี้
LA2210 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด วิชาบังคับก่อน LAW2206 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
LA2214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
LA3215 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
LA3216 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LA3217 กฎหมายลักษณะมรดก
LA3220 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LA3221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2(วิชาบังคับก่อน : LAW3206 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1)
LA3222 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LA3223 กฎหมายลักษณะพยาน
LA3224 กฎหมายล้มละลาย
LA3225 กฎหมายปกครอง
LA4228 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LA4231 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LA4232 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
LA4227 นิติปรัชญา
LA4341 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
LA4347 สืบสวนและสอบสวน
LA4348 ว่าความและศาลจำลอง
LA4352 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LA4356 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
กลุ่มวิชาบริหารงานส่วนท้องถิ่น (เลือกเรียน 15 หน่วยกิต)
MG3206 การจัดการค่าตอบแทนและสวัสดิการ
MG3208 การฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
PL3201 กฎหมายสำหรับการปกครองท้องถิ่น
PL3202 การบริหารจัดการแผนแม่บทท้องถิ่น
PL3203 การบริหารจัดการสวัสดิการท้องถิ่น
PL3204 การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคคล
PL3205 เศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น
PL3206 การจัดการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่น
PL4207 กลยุทธ์การวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเชิงบูรณาการ
PL4208 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนท้องถิ่น


หมวดวิชาโท

(ให้นิสิตเลือกเรียนกลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท จำนวน 15 หน่วยกิต)
ให้นิสิตเลือกเรียนสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง เพียงสาขาเดียวที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์นเป็นวิชาโท โดยเลือกเรียนให้ครบ จำนวน 15 หน่วยกิต

  3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ให้นิสิตเลือกรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยจำนวน 6 หน่วยกิต

  ประมาณการค่าใช้จ่าย