หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws Program

  ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (เต็ม) นิติศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ น.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Laws
ชื่อย่อ LL.B.

  ปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
     - มุ่งผลิตบัณฑิตสาขานิติศาสตร์ ให้มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีทักษะในการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์การทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชน
     - มุ่งให้บัณฑิตสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบวิชาชีพทางกฎหมายแขนงต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่มีต่อสังคม
     - มุ่งให้บัณฑิตมีพื้นฐานความรู้และศักยภาพเพียงพอที่จะศึกษาต่อในระดับสูง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ

  คุณสมบัติผูัสมัคร
     - ผู้มีสิทธิเข้าศึกษาและการสมัครเข้าเป็นนิสิต ต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และคุณสมบัติอื่นตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด
     - วิธีการคัดเลือก ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นนิสิตใช้วิธีการคัดเลือกตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดหรือผ่านการคัดเลือกรวมทั่วประเทศของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
     - มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาอนุมัติให้รับนิสิตหรือนิสิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ๆ เข้าเป็นนิสิตโดยอาจโอนหน่วยกิตรายวิชาในหลักสูตรระดับเดียวกันที่ได้รับการศึกษามาแล้ว และเป็นรายวิชาที่ได้ระดับขั้นไม่ต่ำกว่า C โดยรายวิชาที่ขอโอนต้องไม่เกิน 3 ใน 4 ของหน่วยกิตรายวิชาทั้งหมดในหลักสูตรที่รับโอน ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  โครงสร้างหลักสูตร
หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 96
2.1 กลุ่มวิชาบังคับ 86
2.2 กลุ่มวิชาเลือก 10
3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6
รวม ไม่น้อยกว่า 120 132


  หมวดวิชาศึกษา
  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษ 1
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษ 2
EN2004 ภาษาอังกฤษ 4 วิชาบังคับก่อน ภาษาอังกฤษ 3
กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6 หน่วยกิต
MA1001 คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
SC1001 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนา
IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า
หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาบังคับ 86 หน่วยกิต
LA1201 กฎหมายแพ่ง: หลักทั่วไป
LA1202 หลักกฎหมายมหาชน
LA1203 ประวัติศาสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายต่างประเทศ
LA2204 กฎหมายรัฐธรรมนูญ
LA2205 กฎหมายลักษณะนิติกรรมและสัญญา
LA2206 กฎหมายลักษณะทรัพย์และที่ดิน
LA2207 กฎหมายลักษณะหนี้
LA2208 กฎหมายลักษณะละเมิด จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้
LA2209 กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
LA2210 กฎหมายอาญา: ภาคความผิด วิชาบังคับก่อน กฎหมายอาญา: ภาคทั่วไป
LA2211 เอกเทศสัญญา 1: ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ
LA2212 เอกเทศสัญญา 2: ตัวแทน นายหน้า ยืม ฝากทรัพย์ เก็บของใน คลังสินค้าประนีประนอมยอมความ
การพนันและขันต่อ จ้างแรงงานจ้างทำของและรับขน
LA2213 กฎหมายลักษณะประกันภัย
LA2214 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยตั๋วเงินและบัญชีเดินสะพัด
LA3215 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยค้ำประกัน จำนอง จำนำ
LA3216 กฎหมายลักษณะครอบครัว
LA3217 กฎหมายลักษณะมรดก
LA3218 กฎหมายลักษณะหุ้นส่วนและบริษัท
LA3219 พระธรรมนูญศาลยุติธรรมและระบบศาลไทย
LA3220 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LA3221 กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 2 วิชาบังคับก่อน : กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง 1
LA3222 กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
LA3223 กฎหมายลักษณะพยาน
LA3224 กฎหมายล้มละลาย
LA3225 กฎหมายปกครอง
LA3226 กฎหมายแรงงานและประกันสังคม
LA4227 นิติปรัชญา
LA4228 หลักวิชาชีพนักกฎหมาย
LA4229 กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา
LA4230 กฎหมายภาษีอากร
LA4231 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง
LA4232 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบุคคล
กลุ่มวิชาบังคับ 10 หน่วยกิต
LA4333 กฎหมายรัฐธรรมนูญเปรียบเทียบ
LA4334 กฎหมายเกี่ยวกับรัฐสภา พรรคการเมืองและการเลือกตั้ง
LA4335 กฎหมายเกี่ยวกับระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
LA4336 กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
LA4337 สัมมนากฎหมายมหาชน
LA4338 กฎหมายเกี่ยวกับสถาบันการคลังของรัฐ
LA4339 กฎหมายป้องกันการผูกขาดทางเศรษฐกิจและคุ้มครองผู้บริโภค
LA4340 กฎหมายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
LA4341 กฎหมายว่าด้วยสิทธิมนุษย์ชน
LA4342 กฎหมายศุลกากร
LA4343 กฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
LA4344 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน
LA4345 กฎหมายว่าด้วยการเงินและการธนาคาร
LA4346 นิติเวชศาสตร์
LA4347 สืบสวนและสอบสวน
LA4348 ว่าความและศาลจำลอง
LA4349 การใช้และการตีความกฎหมาย
LA4350 ภาษาอังกฤษสำหรับนักกฎหมาย
LA4351 กฎหมายอิสลาม
LA4352 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ
LA4353 กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ
LA4354 กฎหมายทะเล
LA4355 กฎหมายพาณิชย์นาวี
LA4356 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา
LA4357 กฎหมายเกี่ยวกับความผิดเด็กและเยาวชน
LA4358 กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
LA4359 กฎหมายเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
LA4360 กฎหมายสหภาพยุโรป
LA4361 วิธีระงับข้อพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ
LA4362 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
LA4363 กฎหมายเกี่ยวกับโทรคมนาคม
LA4364 การร่างและตีความสัญญาธุรกิจ
LA4365 การร่างกฎหมายและกระบวนการนิติบัญญัติ
LA4366 กฎหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
LA4367 สัญญาระหว่างประเทศ
LA4368 กฎหมายระหว่างประเทศกับการพัฒนา
LA4369 การบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
LA4370 กฎหมายเกี่ยวกับการเงินในการประกอบธุรกิจระหว่างประเทศ
LA4371 กฎหมายอาญาระหว่างประเทศ
LA4372 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมทางธุรกิจ
LA4373 กฎหมายเกี่ยวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
หมวดวิชาเลือกเสรี
เลือกเรียนจากรายวิชาใด ๆ ในหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน 6 หน่วยกิต


  ประมาณการค่าใช้จ่าย