หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาสาธารณสุขชุมชน

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health Program (E-Learning Based Distance Education)

  ชื่อปริญญา
ภาษาไทย สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ ส.บ.
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Public Health
ชื่อย่อ B.P.H.

โครงสร้างหลักสูตร


หมวดวิชา เกณฑ์ สกอ.(หน่วยกิต) หลักสูตรปรับปรุง(หน่วยกิต)
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 30
1.1 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9
1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์
1.3 กลุ่มวิชาภาษา 15
1.4 กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 6
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 84 103
2.1 กลุ่มวิชาแกน 58
2.2 กลุ่มวิชาเอก 36
2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือกหรือกลุ่มวิชาโท 15
3. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 6
รวม ไม่น้อยกว่า 120 139


หมวดวิชาศึกษา


หลักสูตรสารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขา สาธารณสุขชุมชน


หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต
SO1001 พลังอำนาจแห่งชาติ 3 (3-0-6)
SO1002 สมรรถนะในการประกอบอาชีพ 3 (3-0-6)
HU1001 หลักคุณธรรมและจรรยาบรรณ 3 (3-0-6)
HU1002 ปรัชญา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 (3-0-6)
HU1003 ทักษะชีวิต 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาภาษา 15 หน่วยกิต
TH1001 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร 3 (3-0-6)
EN1001 ภาษาอังกฤษ 1 3 (3-0-6)
EN1002 ภาษาอังกฤษ 2 3 (3-0-6)
EN2003 ภาษาอังกฤษ 3 3 (3-0-6)
EN2005 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในวิชาชีพ 3 (3-0-6)
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
IT1001 สารสนเทศเพื่อการศึกษาค้นคว้า 3 (3-0-6)
ST3001 สถิติเพื่อการวิจัย 3 (3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาแกน ไม่น้อยกว่า 58 หน่วยกิต
กลุ่มวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 24 หน่วยกิต
SC1109 ชีววิทยาทั่วไปสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1110 เคมีทั่วไปสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1111 เคมีอินทรีย์และอนินทรีย์ 3 (3-0-6)
SC1112 ฟิสิกส์ทั่วไป 3 (3-0-6)
SC1113 ชีวเคมีสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1114 กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1115 จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
SC1116 พยาธิสรีรวิทยาสำหรับสาธารณสุข 3 (3-0-6)
กลุ่มพื้นฐานสาธารณสุข 20 หน่วยกิต
PH1101 การสาธารณสุขเบื้องต้น 2 (2-0-4)
PH2102 ชีวสถิติ 3 (3-0-6)
PH2103 วิทยาการระบาด 2 (2-0-4)
PH2104 สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 2 (2-0-4)
PH2105 โภชนศาสตร์และการสุขาภิบาลอาหาร 2 (2-0-4)
PH2106 อนามัยสิ่งแวดล้อม 3 (3-0-6)
PH2107 อนามัยชุมชน 2 (2-0-4)
PH2108 การบริหารงานสาธารณสุข 2 (2-0-4)
PH3109 การวิจัยทางสาธารณสุข 2 (2-0-4)
กลุ่มวิชาชีพ 14 หน่วยกิต
PH3110 การปฐมพยาบาล 3 (3-0-6)
PH3111 การจัดการเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH3112 การวางแผนและประเมินผลโครงการสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH4113 การพัฒนาคุณภาพงานสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH4114 สัมมนา ประเด็น และแนวโน้มทางการสาธารณสุข 2 (0-12-6)
PH4115 เตรียมสหกิจศึกษา / ฝึกปฏิบัติงาน NC (2-0-4)
PH4116 สหกิจศึกษา NC (2-0-4)
PH4117 ฝึกปฏิบัติงาน NC (2-0-4)
กลุ่มวิชาเอกบังคับ 30 หน่วยกิต
PH2201 วัฒนธรรมสุขภาพและการพัฒนาสุขภาพ 3 (3-0-6)
PH2202 การจัดการบริการปฐมภูมิ 3 (3-0-6)
PH2203 การส่งเสริมสุขภาพ 3 (3-0-6)
PH3204 การควบคุมและป้องกันโรค 3 (3-0-6)
PH3205 เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH3206 อนามัยครอบครัว 3 (3-0-6)
PH3207 สุขภาพจิตชุมชน 3 (3-0-6)
PH3208 ทันตสาธารณสุขชุมชน 3 (3-0-6)
PH3209 การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข 3 (3-0-6)
PH3210 กฎหมายสาธารณสุขและจริยธรรมในวิชาชีพ 3 (3-0-6)
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
PH4401 การศึกษาค้นคว้าอิสระ 2 (0-8-4)
PH4402 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ 3 (3-0-6)
PH4403 การจัดการฝึกอบรม 2 (1-2-3)
PH4404 การพัฒนาบุคลกิภาพ 3 (1-6-5)
PH4405 พลวัตรกลมุ่งและการทำงานเป็นทีม 3 (3-0-6)
PH4406 การออกกำลังกายและกิจกรรมนันทนาการ 2 (1-2-3)
PH4407 ลีลาศและกิจกรรมเข้าจังหวะ 2 (1-2-3)


ประมาณการค่าใช้จ่าย