1.กรอกสมัครออนไลน์


เลือกหลักสูตรและสาขา
 หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
 
     สาขากฏหมายมหาชน
     สาขาบัญชีและการเงิน
     สาขาการจัดการและการตลาด
     สาขาบริหารการศึกษา
     สาขาหลักสูตรและการสอน
     สาขาการปกครองท้องถิ่น
     สาขาบริหารงานสาธารณสุข
     สาขาบริหารงานวิศวกรรม

เลือกแผนการศึกษา
 แผน ก (วิทยานิพนธ์)
 
 แผน ข (สารนิพนธ์)
(โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ข้อมูลทั้งหมดในใบสมัครจะเป็นข้อมูลพื้นฐานในการพิจารณาคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาต่อ)
1. ประวัติส่วนบุคคล
นาย/นาง/นางสาว...   สกุล...  (ภาษาไทย)

Name (MR. Mrs. Miss)...   Surname...  (English)

เพศ... ชาย    หญิง           สถานภาพ... โสด    สมรส    อื่นๆ  

วัน/เดือน/ปีเกิด...   อายุ...   สัญชาติ...   เชื้อชาติ...   ศาสนา...  

ภูมิลำเนาเดิม...     จำนวนพี่น้องทั้งหมด คน   จำนวนพี่น้องที่กำลังศึกษาอยู่... คน

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน...   เลขที่บัตรข้าราชการ...  
(เลขที่บัตรประชาชนและเลขที่บัตรข้าราชการ ป้อนเฉพาะตัวเลขเท่านั้น )
หนังสือเดินทาง...

2. ที่อยู่ปัจจุบัน
เลขที่...   หมู่...   ซอย...   ถนน...   แขวง/ตำบล...  

เขต/อำเภอ...   จังหวัด...   รหัสไปรษณีย์...   โทรศัพท์...  

โทรสาร...   มือถือ...   E-mail...  

Line-ID...  
3. สถานที่ทำงาน...   ตำแหน่ง...   เริ่มทำงานเมื่อ...  

เลขที่...   หมู่...   ซอย...   ถนน...   แขวง/ตำบล...  

เขต/อำเภอ...   จังหวัด...   รหัสไปรษณีย์...   โทรศัพท์...  

โทรสาร...   E-mail...  

4.ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร แผนก/สาขาวิชา (ภาษาไทย)
แผนก/สาขาวิชา (ภาษาอังกฤษ)
คุณวุฒิย่อ (ภาษาไทย) (ภาษาอังกฤษ)
ชื่อสถานศึกษา จังหวัด (ภาษาไทย)
จังหวัด (ภาษาอังกฤษ
ปี พ.ศ.ที่จบการศึกษา คะแนนเฉลี่ยสะสม หนังสือสำคัญการศึกษาเลขที่
5. ชื่อผู้แนะนำในการมาสมัครเรียนในมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น (ถ้ามี)...  

กรุณาเลือกศูนย์สอบที่ท่านสะดวก    

คุณรับทราบข่าวสาร สมัครเรียนออนไลน์จากที่ไหน ..  google    facebook   เพื่อน    อื่นๆ  
กรุณาป้อนตัวเลข 4-6 หลัก ใช้เป็นรหัสผ่าน เพื่อเข้าสู่ระบบ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน , ส่งเอกสาร ..
* * * จดและจำ อย่างดี อย่าลืม * * *
         กำหนดรหัสผ่าน             ยืนยันรหัสผ่าน   

  

2.ดาวน์โหลดเอกสารทั้งหมด


สำนักประสานงานการศึกษามหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
เลขที่ 4 หมู่ 11 ถนนหทัยราษฎร์ ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
มือถือ 085-227-0899 e - mail : wtujiraporn@gmail.com