คณะและหลักสูตร


ปริญญาตรี รับเทียบโอน รับเทียบโอน ปวส. / อนุปริญญา ทุกหลักสูตรสามารถผ่อนชำระรายเดือนได้ สามารถจบการศึกษาได้ภายใน 3 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (จำนวน 120-132 หน่วยกิต)
 สาขาการบัญชี
 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 สาขาการตลาด
 สาขาอุตสาหกรรมการบริการ
 สาขาการจัดการ

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสาตรบัณฑิต (จำนวน 120 หน่วยกิต)
 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น)

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
 สาขาวิชานิติศาสตร์

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (จำนวน 139 หน่วยกิต)
 สาขาสาธารณสุขชุมชน ,

 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (จำนวน 132 หน่วยกิต)
 สาขาวิศวกรรมสำรวจ