หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

  ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering Program in Survey Engineering

  ชื่อปริญญา
ภาษาไทย (เต็ม) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ
ชื่อย่อ วศ.บ. (วิศวกรรมสำรวจ)
ภาษาอังกฤษ Bachelor of Engineering (Survey Engineering)
ชื่อย่อ B.Eng. (Survey Engineering)

  วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เป็นหลักสูตรมุ่งเน้นที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิศวกรรมสำรวจ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ มีคุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ มีทักษะในการคิดการวิเคราะห์และการสื่อสาร สามารถนำวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถพัฒนา ศึกษา วิจัย และเผยแพร่ความรู้ มีความคิดริเริ่ม สามารถบูรณาการความรู้ นำมาใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศชาติ โดยเฉพาะทางด้านวิศวกรรมสำรวจและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศชาติ
  โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

  หมวดวิชาศึกษา
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

  หมวดวิชาศึกษาฉพาะ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ

  ประมาณการค่าใช้จ่าย